• طرح لایه باز شن های لب دریا به رنگ زرد و حرکت آب در ساحل
    25,000 تومان