• عکس با کیفیت کارگر ساخت نمای ساختمان در حال پرت شدن از بالای نردبان بر روی زمین
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت کارگر ساختمان در حال پرت شدن از بالای نردبان بر روی زمین
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت کارگر ساختمان پرت شده از بالای نردبان یا ساختمان بر روی زمین
    20,000 تومان