• عکس با کیفیت ابزار پزشکی فشارسنج جهت معاینه فشار بیمار یا دانلود عکس با کیفیت استتوسکوپ یا گوشی معاینه پزشکی بر روی زمینه سفید
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت پیام بخشیدن زندگی توسط پزشک به بیمار با قلب نمادین و ابزارهای پزشکی استتوسکوپ و دستی در حال اهدای قلب به فردی دیگر
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت ابزارهای پزشکی استتوسکوپ و فشارسنج جهت معاینه بیمار
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک با لباس سفید پزشکی و استتوسکوپ در حال ثبت نتایج معاینه و بیمار منتظر
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت معاینه قلب پولیشی با استتوسکوپ بعنوان مفهوم معاینه قلبی عروقی در قلب و عروق یا عکس گوشی پزشکی سیاه و قلب پولیشی بیرون آن با زمینه آبی
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک با لباس سفید پزشکی و لب تاپ در دست همراه با استتوسکوپ یا گوشی پزشکی دور گردن و لب تاب روشن و باز به روی مخاطبان
  25,000 تومان