• عکس با کیفیت آتش نشان فداکار در حال خاموش کردن شعله های مهیب آتش با شلنگ آتش نشانی و آتش نشان در دل آتش
    25,000 تومان