• عکس با کیفیت مکان های دیدنی و تاریخی کشورها بر روی کره زمین با پرواز هواپیما و بالن در آسمان و مشخص بودن خشکی ها و آبها بر روی کره و آسمان آفتابی و آبی
    25,000 تومان