• عکس با مفهوم مدیریت کسب و کار ، با برنامه ریزی و نمودار و شبکه ارتباطات بخش های مختلف کسب و کار در حال رسم شبکه ها و نمودارها
    25,000 تومان