• عکس با کیفیت تخته آشپزی یا تخته گوشت با سبزیجات معطر و سیفی جات تازه شامل گوجه و سیر و زیتون و ترخون
    9,800 تومان