• عکس با کیفیت عمل لقاح و ورود اسپرم به داخل تخمدان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نحوه قرارگیری جنین در رحم مادر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت شبیه سازی شده از نحوه قرارگیری جنین در شکم مادر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت عمل لقاح مصنوعی یا IVF جهت درمان ناباروری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت لقاح مصنوعی یا IVF جهت درمان نازایی
  20,000 تومان