• عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با دستیاران و پزشکان به همراه تجهیزات جراحی در حین عمل جراحی
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با دستیاران و پزشکان به همراه تجهیزات جراحی
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با پزشکان و دستیاران به همراه تجهیزات در حین عمل جراحی
    20,000 تومان