• عکس با کیفیت پزشک با لباس سفید پزشکی و استتوسکوپ در حال ثبت نتایج معاینه و بیمار منتظر
    25,000 تومان