• عکس با کیفیت پیشنهاد بازرگانی و تجارت بین المللی با تصویر بازاریاب با کره زمین و موبایل در دست یا دانلود عکس فردی کت و شلوار پوشیده با تب لتی در دست و کره زمین بیرون آمده از آن با آیکون های آدمک مشخص شده روی کره با مفهموم بازاریابی شبکه ای
    25,000 تومان