• عکس با کیفیت قلب قرمز به همراه گوشی طبی و نوار قلب مناسب متخصصان و جراحان قلب و عروق
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشک متخصص قلب و عروق با قلبی قرمز در دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت قلب به همراه صفحه نمایشگر ضربان قلب و گوشی طبی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی با گوشی طبی به همراه قلب و ضربان قلب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی بدن انسان به همراه قلب و رگ ها
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت میز کار مسئول تزریقات با سرنگ و داروهای مختلف به همراه گوشی طبی پزشکان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آزمایش تست نوار قلب به همراه گوشی طبی پزشکان
  20,000 تومان