• عکس باکیفیت رسیدن پزشک به بالین بیماران نشسته در بیمارستان مدرن جهت معاینه با استفاده از استتوسکوپ یا گوشی پزشکی
    11,800 تومان