• عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک در حال چک کردن ضربان قلب پخش شده در فضای اتاق
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی قلب انسان روی دست های پزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی قلب روی دست راست پزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی قلب قرمز روی دست های پزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی توضیح آناتومی بدن انسان از روی مانیتور شیشه ای توسط پزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک در حال بررسی وضعیت بیمار از روی مانیتور شفاف
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک زن با روپوش سفید که یک کادر مستطیل شکل در دست دارد
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی انتخاب گزینه سلامتی توسط پزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک خانم در حال معاینه آدمک های گرافیکی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی انتخاب آیتم توسط پزشک
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک مرد در حال انتخاب یک آِتم از بین چند آیتم روی عکس
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک مرد در حال انتخاب بین چند آیتم
  20,000 تومان