• عکس با کیفیت تبلیغاتی چرخ دنده های بزرگ و کوچک تشکیل دهنده یک کادر طلایی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی یک چرخ دنده طلایی بزرگ با چرخ دنده های کوچک اطراف آن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی یک چرخ دنده بزرگ با یک صفحه متصل کننده میله ها
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی یک چرخ دنده بزرگ با چرخ دنده های کوچک در حال چرخیدن در اطراف آن
  20,000 تومان