• عکس با کیفیت کلاه فارغ التحصیلی و گواهینامه پایان تحصیلات بر روی میز چوبی و سر رسید سورمه ای بر روی میز با پس زمینه دیوار آجری سفید رنگ
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت کلاه فارغ التحصیلی مشکی دانشجویان به صورت کج و سایه افتاده آن روی پس زمینه و زمینه سفید
    25,000 تومان
  • عکس با کیفیت کلاه فارغ التحصیلی در دست دانشجویان با زمینه آسمان آبی و ابری
    25,000 تومان