• عکس با کیفیت کارمند حسابدار در حال کار بر روی میز پر از برگه ها با ماشین حساب
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمادین از آغاز همکاری یا استخدام با تصویر دست دادن مدیر با کارمند
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دست دادن بر سر قرارداد تجاری یا مشارکت در پروژه برون سپاری یا پیمانکاری یا استخدام
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دست دادن و آغاز همکاری یا بستن قرارداد مشارکت توسط دو نفر آقا
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویر دست دادن مدیر با کارمند برای آغاز همکاری و بستن قرارداد اداری و استخدام
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آغاز همکاری یا بستن قرارداد پیمانکاری با تصویر دست دادن در محیط اداری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بستن قرارداد یا آغاز همکاری در پشت میز ادرای با علامت دست دادن برای شروع کار رسمی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آغاز همکاری یا مشارکت با دست دادن دو نفر با لباس رسمی کت و شلوار
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آغاز همکاری یا بستن قرارداد مشارکت با تصویر دست دادن مدیران
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آغاز همکاری یا بستن قرارداد استخدام با تصویر دست دادن مدیر با کارمند
  20,000 تومان