• عکس با کیفیت دستگاه میکروسکوپ قرار گرفته در لابراتور آزمایشگاه
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت آزمایشگاه شیمی و تشخیص و میکروب شناسی
    20,000 تومان