• عکس با کیفیت تبلیغاتی میکروسکوپ و گیاه قرار گرفته در بالن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی میکروسکوپ با سه عدسی و لوله های آزمایش
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی اضافه کردن ماده جدید به محلول در حال آزمایش زیر میکروسکوپ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی قطره روی تیغه میکروسکوپ یا لام
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی میکروسکوپ با چهار عدسی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی در حال تحقیق و بررسی بر روی آزمایشی از طریق دستگاه میکروسکوپ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دستگاه میکروسکوپ قرار گرفته در لابراتور آزمایشگاه
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت صفحه میکروسکوپ از نمای نزدیک در حال بررسی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمای نزدیک میکروسکوپ
  20,000 تومان