• عکس با کیفیت نمادین بازاریابی ، مدیران بازاریابی یا بازاریابان حرفه ای با نماد های بازار در اطراف یک کارمند پرونده به دست
    20,000 تومان