• پوستر لایه باز تبلیغاتی محلول سفیدکننده یا خمیر دندان یا مسواک یا دندانپزشکی و جرم گیری دندان با تخفیف ویژه و زمینه آبی و سفید و تصویر زنی با دندان های درخشنده زنی در حال مسواک زدن
    25,000 تومان