• عکس با کیفیت پیام بخشیدن زندگی توسط پزشک به بیمار با قلب نمادین و ابزارهای پزشکی استتوسکوپ و دستی در حال اهدای قلب به فردی دیگر
    25,000 تومان