• عکس با کیفیت نقاشی پسر بچه ای با گچ های رنگی بر روی دیوار
    20,000 تومان