• کارت شناسایی یا کارت عضویت یا آی دی کارت یا کارت آویز سینه سفید و قرمز لایه باز همایش یا جشنواره ها یا کارت عضویت کتابخانه ، گروه های علمی و انجمن ها
  30,000 تومان
 • کارت شناسایی یا کارت عضویت یا آی دی کارت یا کارت آویز سینه سفید و نارنجی لایه باز همایش یا جشنواره ها یا کارت عضویت کتابخانه ، گروه های علمی و انجمن ها
  30,000 تومان
 • کارت شناسایی یا کارت عضویت یا آی دی کارت یا کارت آویز سینه سفید و سبز لایه باز همایش یا جشنواره ها یا کارت عضویت کتابخانه ، گروه های علمی و انجمن ها
  30,000 تومان
 • کارت شناسایی یا کارت عضویت یا آی دی کارت یا کارت آویز سینه سفید و آبی لایه باز همایش یا جشنواره ها یا کارت عضویت کتابخانه ، گروه های علمی و انجمن ها
  30,000 تومان
 • کارت شناسایی یا آی دی کارت یا کارت آویز سینه سفید و نارنجی لایه باز مناسب معرفی مدیران ، مسئولین و اعضای همایش ، جشنواره ، کنگره و نمایشگاه
  30,000 تومان
 • کارت شناسایی یا آی دی کارت یا کارت آویز سینه سفید و قرمز لایه باز مناسب معرفی مسئولین و اعضای همایش ، جشنواره ، کنگره و نمایشگاه
  30,000 تومان
 • کارت شناسایی یا آی دی کارت یا کارت آویز سینه لایه باز مناسب معرفی مسئولین و اعضای همایش ، جشنواره ، کنگره و نمایشگاه
  30,000 تومان
 • آی دی کارت یا کارت شناسایی لایه باز با رنگ های سفید ، بنفش و زرد یا کارت آویز سینه و کارت همایش ، سمینار و جشنواره با تصویر پرسنلی
  30,000 تومان
 • آی دی کارت یا کارت شناسایی لایه باز مشکی و سبز رنگ مهندسین معمار یا کارت آویز سینه و کارت همایش ، سمینار و جشنواره با تصویر پرسنلی
  30,000 تومان
 • آی دی کارت یا کارت شناسایی لایه باز سفید و سبز رنگ یا کارت آویز سینه و کارت همایش ، سمینار و جشنواره با تصویر پرسنلی
  30,000 تومان
 • آی دی کارت یا کارت شناسایی لایه باز سفید و قرمز رنگ یا کارت آویز سینه و کارت همایش ، سمینار و جشنواره با تصویر پرسنلی
  30,000 تومان
 • آی دی کارت یا کارت شناسایی لایه باز سفید و آبی رنگ یا کارت آویز سینه و کارت همایش ، سمینار و جشنواره با تصویر پرسنلی
  30,000 تومان