دکتر پیک | عکس با کیفیت پزشکی

 • عکس با کیفیت میزکار شیشه ای پزشک اطفال به همراه گوشی طبی ضربان قلب و گزارش پزشکی
  عکس با کیفیت میزکار شیشه ای پزشک اطفال به همراه گوشی طبی ضربان قلب و گزارش پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کودکی در مطب چشم پزشکی در حال تشخیص بینایی سنجی
  عکس با کیفیت کودکی در مطب چشم پزشکی در حال تشخیص بینایی سنجی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کودکی در مقابل دستگاه پریمتری و در حال سنجش بینایی چشم
  عکس با کیفیت کودکی در مقابل دستگاه پریمتری و در حال سنجش بینایی چشم
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت سنجش بینایی توسط اپتومتریست با دستگاه مخصوص سنجش
  عکس با کیفیت سنجش بینایی توسط اپتومتریست با دستگاه مخصوص سنجش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت بانویی با عینک دودی
  عکس با کیفیت بانویی با عینک دودی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت دختربچه ای زیبا در حال زدن عینک
  عکس با کیفیت دختربچه ای زیبا در حال زدن عینک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویر جنین در رحم مادر از نمای نزدیک
  عکس با کیفیت تصویر جنین در رحم مادر از نمای نزدیک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت مادر و جنین مناسب متخصصان زنان و زایمان و مراکز بهداشت
  عکس با کیفیت مادر و جنین مناسب متخصصان زنان و زایمان و مراکز بهداشت
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویر کروموزوم X انسان با رنگ آبی بر روی زمینه مشکی
  عکس با کیفیت تصویر کروموزوم X انسان با رنگ آبی بر روی زمینه مشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت عمل لقاح مصنوعی IVF در آزمایشگاه جهت درمان ناباروری و نازایی
  عکس با کیفیت عمل لقاح مصنوعی IVF در آزمایشگاه جهت درمان ناباروری و نازایی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت عمل لقاح مصنوعی یا IVF در آزمایشگاه
  عکس با کیفیت عمل لقاح مصنوعی یا IVF در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت ورود اسپرم به تخمک و عمل لقاح
  عکس با کیفیت ورود اسپرم به تخمک و عمل لقاح
  9,000 تومان